วันเสาร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ระนองเร่งจัดตั้งสมัชชาชาวพุทธจังหวัดระนอง


พุทธศาสนิกชนจังหวัดระนอง จัดการประชุมหารือเร่งจัดตั้งสมัชชาชาวพุทธจังหวัดระนองขึ้น เพื่อส่งเสริมบทบาทของพระพุทธศาสนา และวัฒนธรรม รวมถึงสร้างจิตสำนึกของชาวพุทธในการปฏิบัติหน้าที่ของชาวพุทธที่ดี โดยคาดว่าจะสามารถสร้างชาวพุทธยุคใหม่ให้เป็นชาวพุทธที่แท้จริง โดยมุ่งเน้นที่เยาวชนเป็นหลัก
      
       เช้าวันที่ 15ก.พ.56  พุทธศาสนิกชนจังหวัดระนอง ร่วมกันจัดการประชุมหารือเรื่องการจัดตั้งสมัชชาชาวพุทธจังหวัดระนองขึ้น ที่วัดตโปทาราม จังหวัดระนอง เพื่อเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา และสังฆบูชา ถวายเป็นราชสักการะ และพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเป็นศูนย์รวมขององค์การพุทธศาสนาในจังหวัด รวมถึงการสร้างชาวพุทธยุคใหม่ให้เป็นชาวพุทธที่แท้จริง ตลอดจนสร้างจิตสำนึกของชาวพุทธในการปฏิบัติหน้าที่ของชาวพุทธที่ดี เพื่อส่งเสริมความมั่นคงของสถาบันชาติ สถาบันพระพุทธศาสนา ซึ่งเป็นศาสนาประจำชาติ และสถาบันพระมหากษัตริย์อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
      
       นางกัญฐณา หินเมืองเก่า ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดระนอง กล่าวว่า สมัชชาชาวพุทธมีความหมายถึงกระบวนการการประชุมของชาวพุทธ ซึ่งประกอบด้วย บรรพชิตและฆราวาส เป็นองค์กรเอกชนทีจัดตั้งขึ้นภายใต้มาตรา 64 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 การจัดตั้งต้องได้รับความเห็นชอบจากชาวพุทธในจังหวัด โดยการสนับสนุนของผู้ว่าราชการจังหวัด และสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด ซึ่งการจัดประชุมตั้งสมัชชาพุทธจังหวัดระนองในครั้งนี้ เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม เป็นการบูรณาการความร่วมมือของรัฐบาล คณะสงฆ์ หน่วยงานราชการ องค์การพระพุทธศาสนา สถาบันการศึกษา รวมทั้งพุทธศาสนิกชนในจังหวัดระนองในการทำนุบำรุงส่งเสริมพระพุทธศาสนา ทั้งศาสนสถาน ศาสนวัตถุ ศาสนบุคคล ศาสนพิธี และศาสนธรรมให้มีความมั่งคงคู่กับกับสังคมไทย
โดย.. ASTV Manager ภาคใต้

ไม่มีความคิดเห็น: