วันอังคารที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

เลือกตั้งนายกเทศมนตรีเมืองระนอง “สมชาย ข้ามสมุทร” คะแนนนำ


กกต.ระนอง ประกาศผลการนับคะแนนการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเมืองระนองอย่างไม่เป็นทางการ สมชาย ข้ามสมุทรผู้สมัครหมายเลข 1 ได้คะแนนนำ
          พล.ต.ต.ปริญญา ขวัญยืน ประธานกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดระนอง เปิดเผยว่า ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดระนอง มีมติให้จัดการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเมืองระนอง ขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 17 ก.พ.56 ที่ผ่านมา คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองระนอง ได้ประกาศผลการนับคะแนนเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเมืองระนองอย่างไม่เป็นทางการ ดังนี้
          จังหวัดระนอง มีผู้สมัครนายกเทศมนตรีเมืองระนอง จำนวน 5 คน ได้แก่ นายสมชาย ข้ามสมุทร ผู้สมัครหมายเลข 1 ได้คะแนน 2,465 คะแนน, นายวิชัย คำพิทักษ์ หมายเลข 2 ได้ 60 คะแนน, นายพินิจ ตันกุล หมายเลข 3 ได้คะแนน 2,346 คะแนน,นายอภิชาต หงส์ชูเกียรติ หมายเลข 4 ได้ 400 คะแนน และหมายเลข 5 นายสุกิจ สวัสดี ได้ 366 คะแนน สำหรับจังหวัดระนอง มีผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 9,896 คน มาใช้สิทธิ 5,993 คน คิดเป็นร้อยละ 60.56 บัตรเสีย 158 ใบ ร้อยละ 2.64 ไม่ประสงค์ใช้สิทธิ 132 ใบ ร้อยละ 2.20
          ประธาน กกต.ประจำจังหวัดระนองกล่าวเพิ่มเติมว่า การประกาศรับรองผลการเลือกตั้ง นั้น คณะกรรมการการเลือกตั้งจะประกาศรับรองผลการเลือกตั้งภายใน 30 วัน นับแต่วันเลือกตั้ง ถ้าหากผู้ใดเห็นว่าการเลือกตั้ง หรือการนับคะแนนครั้งนี้เป็นไปโดยไม่สุจริต หรือไม่เที่ยงธรรม หรือไม่ถูกต้องตามกฎหมาย ให้มีสิทธิยื่นคำร้องคัดค้านการเลือกตั้งต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดระนอง ภายใน 30 วัน นับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้ง
โดย.. ASTV Manager ภาคใต้

ไม่มีความคิดเห็น: