วันพุธที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

ระนองติวเข้มบุคลากรทุกภาคส่วน เตรียมพร้อมก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนจังหวัดระนอง จัดติวเข้มบุคลากรทุกภาคส่วน ทั้งบุคลากรจากภาครัฐ นักเรียน นักศึกษา ผู้นำชุมชน ประชาชนทั่วไป เพื่อเตรียมความพร้อมก้าวเข้าสู่การเปิดเสรีประชาคมอาเซียน 
                เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 17 ก.ค.56 ที่โรงแรมไอเฟลอินน์ อ.เมือง จ.ระนอง นายเสริมเกียรติ สุทพัฒน์แก้ว หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรภาครัฐ เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยมี บุคลากรจากภาครัฐ บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา ผู้นำชุมชน และประชาชนทั่วไป เข้ารับการอบรม จำนวน 300 คน โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญอาเซียน จากคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปราณี ทิพย์รัตน์ บรรยายเรื่อง ประชาคมการเมืองและความมั่นคง กับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี2558
            นายเสริมเกียรติ กล่าวว่า การจัดสัมมนาในครั้งนี้ เป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยเฉพาะประเด็นในบทบาททางด้านการเมือง และความมั่นคง ซึ่งปัจจุบันประชาชนชาวไทย และชาวจังหวัดระนอง ต่างก็ทราบกันดีอยู่แล้วว่า ประชาคมอาเซียนเป็นเป้าหมายของการรวมตัวกันของประเทศสมาชิกอาเซียน เพื่อเพิ่มอำนาจการต่อรอง และขีดความสามารถในการแข่งขันในเวทีระหว่างประเทศในทุกด้าน รวมทั้งเพิ่มขีดความสามารถในการรับมือกับปัญหาใหม่ๆระดับโลกที่ส่งผลกระทบต่อภูมิภาค

            ทั้งนี้ ประชาคมอาเซียนประกอบด้วยความร่วมมือทั้งหมด 3 เสาหลัก คือ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน และประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน โดยเสาหลักในด้านการเมืองและความมั่นคงมีเป้าหมายสำคัญคือ ส่งเสริมให้ภูมิภาคมีความเป็นเอกภาพ มีความสุข มีความแข็งแรง พร้อมทั้งมีความรับผิดชอบร่วมกัน เพื่อแก้ไขปัญหาความมั่นคงที่ครอบคลุมในทุกมิติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการปฏิบัติการรักษาสันติภาพ การบริหารจัดการภัยพิบัติ และการรับมือภัยคุกคามทุกรูปแบบร่วมกัน ตลอดจนส่งเสริมให้มีการรวมตัวกันในลักษณะพึ่งพาอาศัยกันและกัน ทั้งทางด้านพลังงาน สาธารณสุข และด้านระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน และด้านการศึกษา อันเป็นหนทางนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายทางการเมืองและความมั่นคงของประชาชาติร่วมกัน

ไม่มีความคิดเห็น: